ALGEMENE – EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WIJNDOP.NL
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met bijbehorende betekenis gebruikt:
a. Wijndop.nl is een handelsnaam van LaUi. LaUi is gevestigd aan de Middelwijkstraat 35 te Soest en staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder KvK Gooi- en Eemland nummer 32112327;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wijndop.nl een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Wijndop.nl;
d. website: de website www.wijndop.nl.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Wijndop.nl en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Wijndop.nl verstrekte gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en binden Wijndop.nl niet.
3.3 Wijndop.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk,print of programmeerfouten.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Wijndop.nl onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Artikel 5 Levering
5.1 De producten worden naar het door de klant opgegeven adres gestuurd.
5.2 De bestelling wordt uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat Wijndop.nl het factuurbedrag heeft ontvangen verstuurd. Indien de levertijd langer dan 7 werkdagen bedraagt, neemt Wijndop.nl contact op met de klant voor overleg.
5.3 Producten op maat worden op een met de klant overeengekomen termijn geleverd.
5.4 Zodra de te leveren producten op het afleveradres zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
Artikel 6 Maatwerk
6.1 Ingeval Wijndop.nl opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de klant bewerkte c.q. samengestelde producten is de klant, indien nodig, verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
6.2 Wijndop.nl stuurt uitsluitend vooraf mailproeven ter goedkeuring als dit voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de klant is bedongen. In dat geval verplicht Wijndop.nl zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht en na ontvangst van het bestand een drukproef voor te leggen aan de klant. De drukproef wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
6.3 Alle kosten van het drukwerk en daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in de productprijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 7 Betaling
7.1 Consumenten betalen het factuurbedrag via de webapplicatie bij het plaatsen van de bestelling via de website. Pas na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt.
7.2 Zakelijke klantenontvangen een factuur bij aflevering van de bestelling. Bij een bestelling van meer dan €200,- kan vooraf een aanbetaling gevraagd worden.
7.3 Betaalt de klant niet op tijd dan wordt de wettelijke rente berekend vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Indien de klant na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wijndop.nl de vordering uit handen geven. De klant is gehouden tot vergoeding van deze kosten.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Wijndop.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc.
8.2 Indien de klant de overeenkomst ontbindt overeenkomstig lid 1 van dit artikel, zal Wijndop.nl binnen 30 dagen na ontvangst van het product de reeds betaalde gelden restitueren. De verzendkosten (heen en retour) van het product zijn voor rekening van de klant en worden niet gerestitueerd.
8.3 Alle afbeeldingen en gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
8.4 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het gelever de product speciaal voor de klant op maat is gemaakt.;
8.5 Wijndop.nl is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 De klant is verplicht de geleverde producten te controleren en gebreken binnen 7 werkdagen na ontvangst te melden. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Wijndop.nl, afdeling klantenservice
Middelwijkstraat 35
3764 CD Soest
e-mail: service@wijndop.nl
tel: 0878 707525
9.2 Klachten worden door Wijndop.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Wijndop.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant.
10.2 Wijndop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd gebruik.
10.3 Wijndop.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 Bij aansprakelijkheid van Wijndop.nl is deze beperkt tot het factuurbedrag van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Wijndop.nl, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
11.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Wijndop.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke overeenkomst tussen Wijndop.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.